Γενικοί όροι διαγωνισμών-προϋποθέσεις

Γενικοί όροι διαγωνισμών και προϋποθέσεις

Οι συγκεκριμένοι όροι διαγωνισμών ισχύουν για τον διαγωνισμό “………………………………………………………………………………….” (εφεξής ο “Διαγωνισμός”) που οργανώνεται από την ιστοσελίδα  https://marketplusgr.com………………………………………………., η οποία εδρεύει …στη Θεσσαλονίκη…………………………………………………(εφεξής “ ιστοσελίδα https://marketplusgr.com ”), Η… ιστοσελίδα  https://marketplusgr.com, ως λαμβάνων την πρωτοβουλία και οργανωτής, αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη όσον αφορά τον διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των κανόνων του εν λόγω διαγωνισμού. Η ιστοσελίδα  https://marketplusgr.com δεν φέρει καμία ευθύνη προς τους συμμετέχοντες.

Με την υποβολή συμμετοχής του στον Διαγωνισμό, o συμμετέχων αποδέχεται ότι έχει διαβάσει και συμφωνεί ως προς τη συμμόρφωση με τους Όρους και Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού, καθώς και ότι πληροί τις προϋποθέσεις και δεν του απαγορεύεται να συμμετέχει στον Διαγωνισμό. Κάθε συμμετέχων συμφωνεί επίσης ότι η ιστοσελίδα  https://marketplusgr.com διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διαχειρίζεται τους εν λόγω Όρους και Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού, καθώς και ότι οι αποφάσεις της είναι οριστικές και απόλυτα δεσμευτικές.

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Η συμμετοχή είναι ανοικτή για κάθε άτομο ηλικίας 18 και άνω, το οποίο κατοικεί στην Ελλάδα, κατά την περίοδο διεξαγωγής του διαγωνισμού. Θα γίνουν δεκτές μόνο ατομικές συμμετοχές.

Στον Διαγωνισμό δύνανται να συμμετάσχουν μόνο ΠΟΛΙΤΕΣ..

Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων, ο οποίος δεν πληροί τους όρους και προϋποθέσεις της συμμετοχής, ανακηρυχθεί νικητής, θα χάσει αυτομάτως το δικαίωμα του δώρου, χωρίς αποζημίωση και χωρίς καμία δυνατότητα προσφυγής.

Διάρκεια του διαγωνισμού/ Μηχανισμός.

Ο Διαγωνισμός θα αρχίσει την …………….στις 8 π.μ. και θα λήξει την ………………….στις 12 μ.μ..

Για την έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κάνουν εγγραφή στο Εγγραφή Πολιτών μέχρι την λήξει , βάσει του Counter.

Ο συμμετέχων θα πρέπει να συμπληρώσει το ονοματεπώνυμό του, το φύλο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, τον αριθμό τηλεφώνου του, στο “ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ”. Ο συμμετέχων πρέπει στη συνέχεια να αποδεχθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις και την ειδοποίηση περί απορρήτου και να υποβάλει ηλεκτρονικά τη φόρμα συμμετοχής (κάνοντας κλικ στο “ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΩΝ”), από τη στιγμή αυτή καθίσταται “Συμμετέχων”.

Φόρμες συμμετοχής στον Διαγωνισμό οι οποίες είναι ελλιπείς ή έχουν συμπληρωθεί εσφαλμένα, καθώς και (φόρμες συμμετοχής στον Διαγωνισμό που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και εγκαίρως-εάν υπάρχουν), θα αντιμετωπίζονται ως μη έγκυρες και ως εκ τούτου δεν εκχωρούν στον συμμετέχοντα το δικαίωμα να καταστεί Συμμετέχων, δεν δεσμεύουν με κανέναν τρόπο την ιστοσελίδα  https://marketplusgr.com και δεν παρέχουν στον συμμετέχοντα το δικαίωμα να κερδίσει.

Οι νικητές επιλέγονται τυχαία μέσω αυτόματης δέσμης ενεργειών. Το πρόγραμμα επιλογής των νικητών βασίζεται σε πρόγραμμα που έχει δημιουργηθεί με την βοήθεια ΑΛΓΟΡΥΘΜΟΥ, ή ΚΛΗΡΩΣΗΣ μετά το τέλος του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Ο νικητής/Οι νικητές θα ειδοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά την 1η ημέρα μετά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στον τηλεφωνικό αριθμό που έχει δηλώσει. Εντός μίας εβδομάδας μετά τη διεξαγωγή της αντίστοιχης κλήρωσης, η ιστοσελίδα  https://marketplusgr.com θα επικοινωνήσει με τον νικητή για να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση παράδοσης. Το Δώρο θα παραδοθεί στη διεύθυνση που θα δηλώσει ο νικητής κατά την εν λόγω τηλεφωνική επικοινωνία ή ηλεκτρονικά στο email του ή θα το παραλάβει από γνωστό μέρος..

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι δεσμευτικό και αμετάκλητο και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.

Δώρα

Το Δώρο κάθε για τον νικητή/ές είναι το προσφερόμενο. Το δώρο αυτό δεν μεταβιβάζεται σε τρίτους και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή εναλλακτική επιλογή. Ο νικητής/ές είναι υπεύθυνοι για το σύνολο των θεμάτων που αφορούν φόρους που προκύπτουν κερδίζοντας το δώρο και βαρύνονται με αυτούς. Η παραλαβή του δώρου συνδέεται με τη συμμόρφωση προς όλους τους ισχύοντες νόμους και τους συγκεκριμένους Όρους και Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού.

Η ιστοσελίδα  https://marketplusgr.com διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής του δώρου, εάν υπάρξουν θέματα παραγωγής ή άλλα (τεχνικά ή άλλα) προβλήματα με το προσφερόμενο Δώρο.

Διαχείριση του διαγωνισμού

Η ιστοσελίδα  https://marketplusgr.com θα διαχειρίζεται την ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού. Η ιστοσελίδα  https://marketplusgr.com διατηρεί το δικαίωμα του αποκλεισμού συμμετεχόντων από τον διαγωνισμό, εφόσον δεν πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις των κανόνων του διαγωνισμού ή σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων ή εξαπάτησης. Σε μία τέτοια περίπτωση, η ιστοσελίδα  https://marketplusgr.com διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του Δώρου που έχει ήδη απονεμηθεί και να απαιτήσει αποζημίωση για την απώλεια και τις ζημίες που υπέστη η ιστοσελίδα  https://marketplusgr.com  (συμπεριλαμβανομένη της βλάβης της φήμης της).

Ευθύνη

Η ιστοσελίδα  https://marketplusgr.com  δύναται να υπέχει ευθύνη μόνο σε περίπτωση ζημίας που προκλήθηκε λόγω δικής της βαρείας αμέλειας ή ηθελημένης παράλειψης, απάτης ή εξαπάτησης. Για οποιαδήποτε άλλη υπαιτιότητα η  ιστοσελίδα  https://marketplusgr.com δεν φέρει καμία ευθύνη(εξαιρουμένων τυχών υποχρεωτικών ρυθμίσεων περί ευθύνης, όπως ευθύνη για σωματική βλάβη ή ευθύνη λόγω ελαττωματικού προϊόντος, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους). Η  ιστοσελίδα https://marketplusgr.com φέρει την αποκλειστική ευθύνη για άμεσες ζημίες και δεν φέρει καμία ευθύνη για έμμεσες ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων των επακόλουθων ζημιών, των διαφυγόντων κερδών, των βλαβών που αφορούν τη φήμη, της απώλειας ευκαιριών, της απώλειας αποταμιεύσεων ή της βλάβης προς τρίτους. Η ιστοσελίδα  https://marketplusgr.com   δεν μπορεί, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, να θεωρηθεί υπεύθυνη για ζημία που προκλήθηκε από τη λανθασμένη ή παράνομη χρήση του δώρου, από τον νικητή.

Η ιστοσελίδα  https://marketplusgr.com  δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε λανθασμένη ή ανακριβή πληροφορία, η οποία είτε προήλθε από τους χρήστες της ιστοσελίδας είτε από τον εξοπλισμό ή τον προγραμματισμό που σχετίζεται με τον Διαγωνισμό ή χρησιμοποιήθηκε στον Διαγωνισμό ή από οποιοδήποτε τεχνικό ή ανθρώπινο σφάλμα, που μπορεί να προκύπτει κατά την επεξεργασία των υποβολών στον Διαγωνισμό. Η ιστοσελίδα  https://marketplusgr.com δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για σφάλμα, παράλειψη, διακοπή, κατάργηση, ελάττωμα, καθυστέρηση στη λειτουργία ή τη μετάδοση, αποτυχία της γραμμής επικοινωνίας, κλοπή ή καταστροφή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην Ιστοσελίδα.

Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω, η ιστοσελίδα  https://marketplusgr.com δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τα κατωτέρω :

  1. καθυστέρηση στην παράδοση ή μη παράδοση του δώρου, σε περίπτωση που ο νικητής δεν έχει συμπληρώσει σωστά ή πλήρως τη φόρμα συμμετοχής στον διαγωνισμό,
  2. τυχόν αστοχίες των ταχυδρομικών υπηρεσιών ή/και των εταιρειών ταχυμεταφοράς στην παράδοση του δώρου,
  3. ορθογραφικά ή άλλα λάθη ή τεχνικά ζητήματα (συμπεριλαμβανομένων όσων προκύπτουν κατά την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αυτών που αφορούν την ιστοσελίδα της). Εάν η διεξαγωγή του διαγωνισμού διακοπεί λόγω τεχνικού συμβάντος, η ιστοσελίδα https://marketplusgr.com θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της διακοπής.

Εάν καταστεί αναγκαίο για την ιστοσελίδα https://marketplusgr.com να αναβάλει, περιορίσει ή να αποσύρει τον Διαγωνισμό, να αλλάξει τους κανόνες του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τη φόρμα εισαγωγής του Διαγωνισμού, η  ιστοσελίδα https://marketplusgr.com δεν μπορεί, κατά κανένα τρόπο, να θεωρηθεί υπεύθυνη για αυτό.

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η ιστοσελίδα  https://marketplusgr.com  συγκεντρώνει όλα τα προσωπικά δεδομένα που ο συμμετέχων παρέχει στην ιστοσελίδα  https://marketplusgr.com στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Αυτά αφορούν τα εξής προσωπικά δεδομένα: όνομα, επώνυμο, φύλο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό τηλεφώνου του συμμετέχοντα.

Η  ιστοσελίδα  https://marketplusgr.com αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα του συμμετέχοντα για τους εξής σκοπούς, αποκλειστικά και μόνο σε σχέση με τον εν λόγω Διαγωνισμό: την αναγνώριση των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό και την επικοινωνία σχετικά με τον Διαγωνισμό (συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της δημοσίευσης των ονομάτων των νικητών στην Ιστοσελίδα https://marketplusgr.com ). Επιπλέον, η ιστοσελίδα  https://marketplusgr.com θα αποθηκεύσει τα προσωπικά δεδομένα του νικητή, ώστε να έχει τη δυνατότητα της παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών (για παράδειγμα, η αποστολή μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την ιστοσελίδα  https://marketplusgr.com προς τους νικητές θα χρησιμεύσει ως πιστοποιητικό εγγύησης).

Η ιστοσελίδα  https://marketplusgr.com θα επικοινωνήσει με τους νικητές εντός 1 εβδομάδας αφού έχουν ενημερωθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα ζητήσει την ταχυδρομική διεύθυνση των νικητών, για την παράδοση των Δώρων.

Η ιστοσελίδα  https://marketplusgr.com αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα, για χρονικό διάστημα 3 μηνών μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν ήταν μεταξύ των νικητών. Για σκοπούς εγγύησης, τα προσωπικά δεδομένα των νικητών θα αποθηκεύονται για 3 μηνών μετά την αποστολή της ειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι ο συμμετέχων έχει κερδίσει.

Κατόπιν ρητής αίτησης του συμμετέχοντα,η ιστοσελίδα https://marketplusgr.com  θα διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα του συμμετέχοντα, δεδομένου ότι δεν χρειάζονται πλέον τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν επιθυμεί την πλήρη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων μετά την πάροδο των ως άνω αναφερομένων περιόδων διατήρησης, ο συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα της αίτησης αποθήκευσης των προσωπικών του δεδομένων από την ιστοσελίδα  https://marketplusgr.com χωρίς την περαιτέρω χρήση αυτών. Τα προαναφερθέντα δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση marketplusgr@gmail.com   ), η οποία θα συνοδεύεται από φωτοτυπία της ταυτότητας του συμμετέχοντα (με σκοπό την ταυτοποίηση). Ο συμμετέχων μπορεί επίσης να επικοινωνήσει με την ιστοσελίδα  https://marketplusgr.com  μέσω αυτών των μέσων, για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση.

Η ιστοσελίδα  θα λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που κοινοποίησε ο συμμετέχων. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι η υποβολή προσωπικών δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν είναι ποτέ εντελώς ακίνδυνη. Συνεπώς, αντιλαμβάνεστε και αποδέχεστε το γεγονός ότι τυχόν ζημίες που μπορεί να υποστείτε λόγω ανεξουσιοδότητης χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας από τρίτους που δεν έχουν σχετική άδεια, δεν μπορεί να αποκατασταθεί από την , ιστοσελίδα  https://marketplusgr.com εκτός εάν οφείλεται σε πρόθεση ή βαριά αμέλεια της.

Εμπορικά σήματα – Πνευματική ιδιοκτησία

Ο συμμετέχων δεν έχει ή δεν θα έχει κανένα δικαίωμα επί των εμπορικών σημάτων, των ονομάτων, των συμβόλων, των εμβλημάτων ή άλλων διακριτικών της ιστοσελίδας  https://marketplusgr.com  αναφορικά με τον Διαγωνισμό.

Το περιεχόμενο, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα σκαριφήματα, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία τις Ιστοσελίδας, υπόκεινται σε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας της ιστοσελίδας  https://marketplusgr.com και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς νομοθεσίας.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταφορά, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, λήψη ή άλλη εκμετάλλευση, του συνόλου ή μέρους, του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή οποιοδήποτε μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και αναδημοσίευση κάθε μορφής περιεχομένου της Ιστοσελίδας (π.χ. κείμενα, εικόνες, γραφικά, κλπ.), μερική ή ολική, με οποιοδήποτε μέσο.

Αλλαγή των όρων και προϋποθέσεων και ακύρωση του διαγωνισμού

Η ιστοσελίδα  https://marketplusgr.com διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής των κανόνων του εν λόγω διαγωνισμού ή της ακύρωσης του Διαγωνισμού, σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή εάν οι περιστάσεις το δικαιολογούν πέραν της ευθύνης της, ιδιαίτερα εφόσον δεν μπορεί να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού για τεχνικούς ή νομικούς λόγους.

Ισχύουσα νομοθεσία και δικαιοδοσία

Με την επιφύλαξη των διατάξεων όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο διαγωνισμός και οι εν λόγω κανόνες του διαγωνισμού διέπονται αποκλειστικά από την Ελληνική νομοθεσία.

Όλες οι διαφορές που σχετίζονται με τον διαγωνισμό και τους εν λόγω κανόνες του διαγωνισμού υπάγονται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης, στην Ελλάδα.                   Η ιστοσελίδα  https://marketplusgr.com

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.